Hoofdmenu

Leefbaarheidproject

Leefbaarheid

 • Project ‘Accommodatieplan Rekken’

 

De volgende twee leefbaarheidsuitdagingen hebben binnen één groot project een vervolg gekregen:

 • Ontmoetingsplekken met voorzieningen voor jong en oud
 • Brede samenwerking verenigingen en andere partijen

 

Op 4 juni 2018 heeft de projectgroep ‘Aantrekkelijk Rekken’ een gesprek gehad met Peter van Heek (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland), Anja van Maaren (gemeente Berkelland) en Emma Bomers (gemeente Berkelland) over het traject leefbaarheid. Tijdens dit overleg is een concept plan van aanpak voor een accommodatieplan in Rekken besproken dat door Peter van Heek is opgesteld. Doel van dit plan is om met behulp een nog te vormen werkgroep de mogelijkheden na te gaan voor realisatie van een ontmoetingsplek(ken) in Rekken met voorzieningen voor jong en oud welke ook bijdragen aan een brede samenwerking tussen verenigingen en andere partijen. De Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland heeft veel ervaring met dit soort trajecten en tot en met eind 2019 is er budget beschikbaar vanuit de provincie Gelderland om Peter van Heek als procesbegeleider hierin te faciliteren. Tijdens het overleg hebben alle aanwezigen positief gereageerd op het plan. Het voorstel voor vervolg is geweest om een werkgroep in te richten met daarin vertegenwoordiging vanuit o.a. sportverenigingen, kunst, cultuur en muziek, kerken, basisschool, belangenverenging, Rekkens Volksfeest en jongeren. De werkgroep is vrij groot, op basis van ervaringen blijkt dit zinvol om zo diverse partijen goed mee te krijgen in het proces en draagvlak te creëren voor de ideeën die uit traject voortkomen (er blijken soms ook ideeën te ontstaan die verder gaan dan de doelstelling die toch ook goed zijn om op te pakken). Eind 2018 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. De werkgroep komt maandelijks bijeen, de verwachting is dat in het najaar 2019 het concept accommodatieplan voor Rekken gereed is en een start kan worden gemaakt met de voorbereidingen voor uitvoering.  Nieuwsgierig naar de scenario’s en wat we nog meer in de bijeenkomsten hebben besproken? Hieronder zijn een overzicht van de scenario’s en alle agenda’s en notulen van de bijeenkomsten toegevoegd.

Projectgroepleden:

 • Henk Weijers (voorzitter)
 • Peter van Heek (procesbegeleider vanuit Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen)
 • Lotte Roos (trekker Project ‘Aantrekkelijk Rekken’/notulist)
 • Irma Winkelhorst (Revoc)
 • Herman Aarnink (Belangenvereniging Rekken)
 • Ben Hasselo (Bestuur Vereniging Rekkens Volksfeest)
 • Alie Sieben (Antonius Kerk/Den Hof)
 • Marjan Wolterink (de Molenruiters)
 • Diane Kuenen (Gareo en kunst- en cultuurverenigingen)
 • Betsy te Velthuis (de Zonnebloem)
 • Erik Leusink/Rick Onstein (Crescendo)
 • Mark Lentink/Angelien Onstein (Toneelvereniging de Plankeniers
 • Joep Peters (Sportclub Rekken)
 • Jozef Rotering (Rooms-Katholieke Kerk, Los Hoes en Biljartclub)
 • Marije Verbeek (directie OBS de Berkel)
 • Peter van de Vondervoort (toehoorder)
 • Inge Waarlo (gemeente Berkelland)
 • Projectgroep ‘Behoud starters in Rekken’ is betrokken voor een stem vanuit de jeugd

 

Scenario’s

Zie ook de toelichting op bovengenoemde scenario’s. Klik hier: Puntsgewijze toelichting op scenario

 

Agenda’s en notulen

Agenda bijeenkomst 31 oktober 2018

Notulen bijeenkomst 31 oktober 2018

Agenda bijeenkomst 11 december 2018

Notulen bijeenkomst 11 december 2018

Agenda bijeenkomst 29 januari 2019

Notulen bijeenkomst 29 januari 2019

Agenda bijeenkomst 19 maart 2019

Notulen bijeenkomst 19 maart 2019

Agenda bijeenkomst 24 april 2019

 

 

 • Project ‘Tapaanbesteding Rekkens Volksfeest’

Binnen het onderdeel leefbaarheid lag er ook een uitdaging in het ontwikkelen van een nieuw model voor de tapaanbesteding. Hierbij werd aangegeven dat van belang is dat dit nieuwe model bijdraagt aan een win-win situatie voor de Vereniging Rekkens Volksfeest (incl. de wagengroepen), horeca-ondernemers, verenigingen en de Rekkense samenleving en gedragen wordt door de Rekkense gemeenschap. Na een eerste aanzet door de ‘Samenwerkende Verenigingen Rekken’ is in december een voorbereidende werkgroep met elkaar aan de slag gegaan om te komen tot een voorstel. Door goede input vanuit de Vereniging Dorphuizen en Kleine Kernen, Belangenvereniging Rekken, lokale horeca en de werkgroepleden zelf is in januari een model uitgewerkt waarbij de gelden die voortkomen uit de tap ten goede komen aan het Rekkens Volksfeest en wagenbuurten, Rekkense verenigingen en een (calamiteiten)fonds waarmee projecten voor de Rekkense samenleving gerealiseerd kunnen worden of dat ingezet kan worden bij calamiteiten zoals extreme droogte wat leidt tot een lage of slechte dahlia opbrengst. In het nieuwe model is ook een vaste vergoeding voor de werkzaamheden van de betrokken horeca opgenomen. Het model is in januari gepresenteerd aan het bestuur van het Rekkens Volksfeest. Zij hebben aangegeven met de model verder te willen gaan en vervolgacties uit te zetten voor de verdere uitwerking in 2019.

Werkgroepleden: Ben Hasselo, Jozef Rotering, Peter van Heek, Marc Blaauboer, Henk Weijers (voorzitter),  Lotte Roos (secretaris).

 

Let op! Meedenkers en/of nieuwe projecten om mee aan de slag te gaan, blijven welkom. Meld je hiervoor aan via info@info-rekken.nl of bij Lotte Roos.