Hoofdmenu

Asielopvang Rekken

Stand van zaken azc 17-11-2014

De commissie azc heeft vrijdag 24 oktober een brief gestuurd aan burgemeester Joost van Oostrum, het COA en de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de gemeente Berkelland. Een eerste reactie op deze brief hebben wij in de Twentsche Courant Tubantia van 29 oktober moeten lezen. In dit artikel stelt de burgemeester dat het COA pas een aanvraag, voor een asielzoekerscentrum in Rekken, indient wanneer er zicht is op draagvlak voor een goed geregelde voorziening. Op voorhand een bepaald aantal te groot te vinden vindt de burgemeester daarbij niet juist.

Wie goed leest prik direct door de mooie woorden heen. Er wordt gesproken over ‘een goed geregelde voorziening’, hierbij wordt wederom voorbij gegaan aan de vraag of er überhaupt een azc moet komen. Ook wordt nogmaals duidelijk dat het aantal voor de burgemeester er niet toe doet, dit terwijl Rekken zich duidelijk heeft uitgesproken tegen een azc met een omvang van 210 en meer asielzoekers.

Een week na de publicatie in de krant, op woensdag 5 november, heeft de commissie azc een reactie ontvangen vanuit het gemeentehuis. Hierin staat allereerst geschreven dat het sturen van de brief geleid heeft tot het verzoek van een van de raadsleden om het onderwerp in de raadscommissie Ruimte van aanstaande woensdag te bespreken om ‘de gevoelens van de raad mee te nemen’. Hierna wordt de brief pas door het college beantwoord. Vooruitlopend op dit antwoord wil de gemeente alvast ingaan op een paar punten.

De gemeente ziet geen reden om op voorhand, er ligt officieel nog geen aanvraag van het COA, een eventuele aanvraag niet in procedure te brengen. Dit terwijl de insteek van het COA het opzetten van een azc voor 210 tot 750 asielzoekers is en Rekken zich hier al massaal tegen heeft uitgesproken. Dit zeer cruciale punt wordt volledig genegeerd. Waarom neemt B&W dit niet mee in haar gesprekken met het COA?

Ook is de gemeente van mening alle informatie transparant met ons gedeeld te hebben. Niets is minder waar. We worden als commissie voortdurend op het verkeerde been gezet. Enkele voorbeelden. In eerste instantie wordt op 1 oktober tijdens de bijeenkomst bij Kerkemeijer gesproken over een wijziging van het bestemmingsplan. In onze onnozelheid gaan we er hierbij vanuit dat dit met de nodige zorgvuldigheid moet plaatsvinden. Daar waar eerst wordt gesproken over een wijziging van het bestemmingsplan, blijkt ineens sprake te zijn van een mogelijkheid tot het verlenen van een tijdelijke ontheffing. Nader onderzoek leert dat deze tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan een schijnbaar eenvoudige procedure betreft, B&W is hiertoe bevoegd. Na een periode van tien jaar komt als vanzelf de oude bestemming op het pand terug. Waarom ligt de bevoegdheid van een eventueel azc uitsluitend bij het college van B&W? Het gaat om een enorme impact van mogelijk een grote groep bewoners. Is het niet raadzaam dat de raad hier daadwerkelijk een stem in krijgt?

Daarbij worden we in een gesprek met de burgemeester bang gemaakt dat als we niet de juiste argumenten verzamelen het COA de gemeente via de rechtbank laat overrulen om toch een azc te kunnen vestigen op de door hen aangewezen locatie. Ook hier moeten we de nodige scepsis toepassen bij de argumentatie. Er zijn geen van dergelijke voorbeelden in jurisprudentie beschikbaar. Absoluut onwaarschijnlijk dus.

Op het verzoek om een financiële bijdrage is, ook na verzoek per brief, nog immer geen reactie ontvangen. We willen in onze eigen tijd en op onze wijze invloed uitoefenen op het proces. We beschikken niet over de juiste juridische achtergrond om voldoende argumenten te overleggen aan het COA en de gemeente Berkelland. We spreken de wens uit dat er sprake moet zijn van een gelijk speelveld. Ondanks diverse verzoeken hebben wij tot op heden geen reactie ontvangen.

Daarnaast wil de gemeente met de commissie en het COA graag de vragen over ‘de wijze van opvang in het gebouw’ bespreken. Wederom wordt al aangenomen dat er in Oldenkotte asielzoekers opgevangen gaan worden. Er wordt genoemd dat de burgemeester overleg zal voeren met het COA om de vragen over de opvang van asielzoekers duidelijk geformuleerd te krijgen.

Op maandag 10 november heeft de burgemeester ook daadwerkelijk gesproken met afgevaardigden van het COA. De commissie heeft een korte email ontvangen waarin wordt gemeld dat de vragen zijn aangereikt over de opvang van asielzoekers, die de afgelopen tijd zijn gesteld vanuit de Belangen Vereniging Rekken. Dit is hoogst opmerkelijk, daar deze vragenlijst niet door onze commissie is aangereikt noch besproken. Het wordt wel als zodanig gebracht. De commissie is echter niets gevraagd. Het convenant voor kleine kernen met daarin een adviserende rol voor de Belangen Vereniging stelt niets voor! Volgens de burgemeester is dat niet waar, echter op welk moment is ons advies dan gevraagd? Nog sterker, er wordt sporadisch reactie ontvangen op de brieven van de commissie en onze mede dorpsgenoten. De krant is altijd eerder en anders geïnformeerd.

Aanstaande woensdag 19 november heeft de commissie spreektijd aangevraagd tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte. Het spreekt voor zich dat u van harte bent uitgenodigd om de commissie te steunen en te tonen dat Rekken tegen een asielzoekerscentrum van meer dan 200 asielzoekers is.