Hoofdmenu

Het Onderlinge Varkensfonds te Rekken.

Tientallen jaren heeft in Rekken een onderling varkensfonds bestaan. Het waren vooral de kleinere boeren die lid waren van het fonds en mensen die varkens hielden naast hun eigenlijke beroep van postbode of timmerman. Ze hadden een special onderling reglement opgesteld waarin de afspraken vermeld stonden. Het fonds stelde zich ten doel om de schade aan haar leden te vergoeden, ‘voortvloeiende uit het sterven van hun in dit fonds verzekerde varkens anders dan tengevolge van vrijwillige slachting’. In het reglement stond verder dat alleen inwoners van Rekken lid van het fonds konden worden. Het bestuur was overigens bevoegd om in enkele gevallen de grens wat ruimer te nemen. In het reglement van 1955  staat vermeld dat de contributie 0,50 cent per jaar bedroeg. Ieder lid was verplicht om binnen 24 uur zijn varkens, ook de nieuw aangekochte,  bij één van de commissarissen in verzekering te geven. De commissaris was op zijn beurt verplicht om binnen 36 uur de varkens te keuren. Biggen konden pas na 6 weken in het fonds worden opgenomen. De vereniging bezat rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 286 van het Wetboek van Koophandel. Op internet is nog te zien dat dit artikel per 27 juli 1976 is vervallen.

 

Henk Sieben

oktober 2018