Hoofdmenu

Update mogelijke opvang jonge vluchtelingen in Rekken

Rekken, 5 juli 2022

Beste Rekkenaren,

Medio juni is bekend geworden dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gemeente Berkelland benaderd heeft met het verzoek om het pand aan de Panovenweg 14 te huren voor de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). De gemeente wil dit onderzoeken om zo tot een besluit te komen. De gemeente heeft de DorpsCoöperatie Rekken (DCR) benaderd met dit verzoek. De DCR heeft aangegeven een goed en zorgvuldig proces met de inwoners belangrijk te vinden. De gemeente heeft vervolgens een eerste informatiesessie met de omwonenden georganiseerd. Het verslag van deze bijeenkomst is bijgevoegd.

Het streven vanuit de DCR is dat we als Rekken solidair met elkaar zijn en een gedragen antwoord/advies kunnen afgeven richting de gemeente. Daarbij proberen we alle betrokkenen zijn/haar stem te laten horen om tot een democratisch evenwichtig en onderbouwd advies te komen naar de gemeente. We vinden het belangrijk voor dit specifieke verzoek een ordentelijk proces in te richten. Er wordt op dit moment een vooronderzoek uitgevoerd door de omwonenden, op eigen initiatief is door omwonenden een werkgroep geformeerd die kijkt naar de draagkracht in de buurt voor het verzoek dat voorligt. De DCR heeft aangegeven dit te willen ondersteunen waar nodig. De DCR zal de uitkomsten van het vooronderzoek en het pré advies van de buurt afwachten en dit gebruiken in het vervolg dat moet leiden tot een definitief advies richting gemeente.

Het proces in het vervolg zien we als volgt:

 • Er wordt een werkgroep geformeerd die als een tijdelijke commissie onder DCR wordt geplaatsts.
 • De werkgroep is een afspiegeling van de buurt en Rekken, bij voorkeur bestaande uit 5/6 personen.
 • DCR checkt of de werkgroep een afspiegeling is.
 • Wordt voorgezeten door onafhankelijk voorzitter die het proces bewaakt.
 • De werkgroep zoekt zaken uit en houdt contact met de achterban.
 • Afvaardiging uit de werkgroep houdt DCR op de hoogte van de ontwikkelingen.
 • Afvaardiging uit de werkgroep sluit aan bij de gesprekken met de gemeente.
 • Draagt zorg voor evenwichtig antwoord richting derden.
 • DCR faciliteert de werkgroep, daar waar het kan in de kosten.
 • DCR houdt het voorrecht in te grijpen bij escalatie.
 • Indien van toepassing, speelt de werkgroep een belangrijke rol in de totstandkoming van een bestuursovereenkomst.

 

Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan de werkgroep, er is tot 13 juli een mogelijkheid om je te melden bij de DCR via dorpscooperatierekken@gmail.com.

 

We zijn daarnaast ook benieuwd of er vanuit Rekken breed belangstelling is voor een algemene informatiebijeenkomst over het verzoek dat COA voorgelegd heeft aan de gemeente. Mocht je daar interesse in hebben meld je dan via bovenstaand mailadres bij de DCR. Bij voldoende belangstelling zullen wij in overleg met de gemeente hier invulling aan geven.

We vertrouwen erop met elkaar dit proces tot een goed einde te brengen. Met vriendelijke groet,

DorpsCoöperatie Rekken

Download de Bijlage: 20220620_openbaar verslag informatieavond verkenning AMV opvang Rekken