Hoofdmenu

DCR Blog 2: Haalbaarheidsonderzoek

Dit blog is abusievelijk wat later geplaatst dan gepland. Binnenkort volgt blog 3, dus houdt de site in de gaten voor het laatste nieuws.

“Het haalbaarheidsonderzoek ligt na een productieve tweede werksessie op koers”

Het haalbaarheidsonderzoek naar “Toekomstbestendige ontmoetingsplekken” in Rekken vordert gestaag. Er zijn inmiddels verschillende plenaire en bilaterale bijeenkomsten georganiseerd. Sessies gericht op het uitwisselen van inzichten en visies en het ophalen van de voor het onderzoek benodigde informatie. De betrokkenheid van het lokale verenigingsleven en maatschappelijke partners is groot. Getuige ook de opkomst en de waardevolle bijdrage van eenieder tijdens de tweede werkbijeenkomst op donderdag 12 mei jongstleden. Centraal tijdens deze sessie stond de “confrontatie” tussen “vraag en aanbod” en verdere uitwerking van het 3-daken concept. In een interactieve setting hebben verenigingen en de initiatiefnemers van de Antonius en Kerk op ’t Kip het gesprek gevoerd over activiteiten, ruimten, “landplaatsen”, aandachtspunten en samenwerkingsmogelijkheden (“wie, wat, waar, waarom en hoe”). Dit heeft relevante input opgeleverd voor het vervolgtraject en het in ontwikkeling zijnde advies van VundamenZ.

 

Peter van Drielen van VundamenZ startte de bijeenkomst met een korte schets van de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek. Dit om vervolgens een toelichting te geven op het doel en de opzet van de avond. De tweede werkbijeenkomst is op de eerste plaats benut om met elkaar bij te praten en het zodoende op gelijke vlieghoogte brengen van alle betrokkenen. In dit kader hebben de initiatiefnemers van beide kerkgebouwen een toelichting gegeven over de opzet van hun plannen en de actuele stand van zaken met betrekking tot de planontwikkeling. Betsy te Velthuis van de IGBAR nam de zaal onder andere mee in het ontwerp, de aanwezige ruimten, de vergunningsprocedure, de inzet op verkrijgen van subsidies en het vervolgproces. Toon Tankink van Kerk op ’t Kip gaf eveneens een mooie toelichting op de stand van zaken van de transformatie van het kerkgebouw. Hij stond stil bij de focus van de initiatiefnemers (toerisme en recreatie, “Hemels overnachten”), de haalbaarheid van de ontwikkeling en vervolgstappen. Hij merkte in dit kader op dat het kerkgebouw na transformatie ook faciliteiten/ ruimten te bieden heeft voor het lokale verenigingsleven. Om in één adem aan te geven dat Kerk op ’t Kip geenszins van plan is andere initiatieven voor de voeten te lopen. Zowel Betsy als Toon gaven aan dat de kerkgebouwen beschikbaar blijven voor “rouwen en trouwen”. Na beantwoording van enkele vragen vanuit de zaal gaf Inge Waarlo van de gemeente Berkelland een toelichting op de positie en inzet van de gemeente gedurende het haalbaarheidsonderzoek. Tot slot is er kort door de DCR en VundamenZ stilgestaan bij de planvorming met betrekking tot Kerkemeijer. Daarmee is een collectief inzicht ontstaan in relevante ontwikkelingen rondom bestaande accommodaties in Rekken (“het aanbod”).

 

Belangrijk voor de verdere detaillering, uitwerking en haalbaarheidsanalyse van Toekomstige ontmoetingsplekken in Rekken is meer grip en zicht te krijgen op waar in Rekken verenigingen uiteindelijk hun activiteiten (gaan of blijven) organiseren en wat daar rand voorwaardelijk voor nodig is (“de vraag”). Voor de lokale sportverenigingen was dit helder: ’t Asterloo blijft wat hen betreft hun thuisbasis. Voor de culturele verenigingen en enkele welzijnsinitiatieven was dit minder duidelijk. Door middel van een eerste interactief programmaonderdeel is geprobeerd meer duidelijkheid te creëren op dit vlak. Dit door alle aanwezige verenigingen en maatschappelijke organisaties de volgende vragen te laten beantwoorden en hun antwoorden plenair te laten toelichten:

 

 • Waar “landt” jullie vereniging bij voorkeur en waarom?
 • Wat is daar rand voorwaardelijk voor nodig?
 • Wat is het belangrijkste aandachtspunt met betrekking tot uw vereniging als jullie kijken naar de toekomst?

Beantwoording van voorgaande vragen leverde interessante inzichten op, waaronder:

 

 • Van de vier daken (inclusief Kerkemeijer) zijn met name Antonius en ’t Asterloo in beeld als ontmoetingsplek bij de lokale verenigingen en initiatieven.
 • Herbevestiging van de focus van de sportverenigingen op ’t Asterloo. Rand voorwaardelijk:
  • Samenwerking op organisatorisch en bestuurlijk vlak.
  • Een goede, gezamenlijke kantinefaciliteit/ ontmoetingsruimte. Zodanig vormgegeven dat de ruimte ook goed te gebruiken is (doordeweeks overdag) door andere organisaties/initiatieven in en rondom Rekken.
  • Een kwalitatief goede, functionele binnensportvoorziening, met voldoende opslagruimte en een veilige tribune.
  • Behoud van de huidige buitensportfaciliteiten (voetbalvelden en tennisbanen).
  • Zichtlijnen vanuit de kantine richting zowel binnen- als buitensportfaciliteiten.
  • Verduurzaming van de sportaccommodaties om energieverbruik te reguleren en reduceren.
 • Antonius is in beeld voor vestiging van toneelvereniging De Plankeniers, ervan uitgaande dat het huidige gebruik van de faciliteiten van Crescendo eindig is. Rand voorwaardelijk is de beschikbaarheid van het gebouw voor repetities en uitvoeringen (inclusief twee weken per jaar volledig in gebruik voor de uitvoeringen), ontmoeting met andere verenigingen, een reële huurprijs, geluidsisolatie, horecafaciliteiten en voldoende opslag. Dorpsböke wenst te worden gehuisvest daar waar ontmoeting plaatsvindt. Dit onder andere vanuit de vereisten van haar gemeentelijke subsidie. Als voorkeurslocaties voor nu worden de Antonius en het Integraal Kindercentrum De Berkel genoemd, maar ook de ontmoetingsruimte bij de sport kan worden ingericht met een leeshoek inclusief boekenkast. Door hun afwezigheid is het onduidelijk hoe Crescendo en Plaggenmeijers op dit moment hun “landplaats” zien. Dit wordt door VundamenZ nagevraagd.
 • Het Eetcafé en de inloop focussen zich in eerste instantie op het Antonius. Laatste initiatief met name vanwege de situering van het gebouw nabij het pleintje waar ouderen wonen. Het Eetcafé geeft tegelijkertijd aan dat ook ’t Asterloo en wellicht Kerkemeijer interessante locaties voor het initiatief kunnen zijn.
 • Vanuit de IGBAR is de behoefte geuit om in Rekken gemeenschappelijk organisatie-/bestuurskracht te organiseren op verscheidene werkzaamheden en vraagstukken (boekhouding, vrijwilligerspool, contacten gemeenten, bestuursfuncties, OZB/WOZ et cetera).
 • De signatuur en focus van Kerk op ’t Kip – toerisme en recreatie – wordt herkend en als toevoeging aan en meerwaarde voor Rekken gezien.

 

In een tweede ronde is in twee aparte groepen doorgesproken over respectievelijk ’t Asterloo en de Antonius. Per locatie werd de slag gemaakt naar concrete activiteiten en bijhorende ruimten en met elkaar gesproken over thema “ontmoeting” en “samenwonen en samenwerken” binnen een accommodatie. De opgehaalde inzichten worden meegenomen in de verdere uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek (vertaling naar scenario’s, ruimteprogramma en bezettingsanalyse, eigendom, beheer en exploitatie). De bijeenkomst werd afgesloten door een plenaire terugkoppeling vanuit de twee groepen aangevuld met opmerkingen en waarnemingen vanuit Manda Gritter en Peter van Drielen van VundamenZ. Tevens werd stilgestaan bij het vervolgproces.

 

Voor vragen/ opmerkingen: neem gerust contact op met Peter van Drielen van VundamenZ

(06-52617454 of peter@vundamenz.nl).