Hoofdmenu

Bericht van de Belangenvereniging

Rekken, 26 oktober 2016

Beste inwoners van Rekken,

De Belangenvereniging Rekken (BV) wil u graag meenemen en informeren over hetgeen we momenteel o.a. mee bezig zijn. Zoals in de laatste dorpsvisie omschreven zal onze inzet met name liggen in het behouden van de leefbaarheid in Rekken, zodat Rekken een dorp blijft waar het goed wonen is voor jong en oud. Om dit te realiseren kunnen we niet stil zitten maar moeten we  inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen.

De wereld verandert en Rekken ook. Nog geen halve eeuw geleden hadden de geloofsgemeenschappen een belangrijke rol in het maatschappelijk verkeer en werd van daaruit heel veel georganiseerd wat de cohesie, samenwerking, ontmoetingen tussen de mensen en daardoor  de leefbaarheid van het dorp ten goede kwam. Gelukkig is daar nog veel van over maar de bindende factoren van toen veranderen en vallen deels weg.

De vraag waar de BV zich mee bezig houdt: Hoe kunnen we daar op een goede manier op inspelen?

Vanuit deze achtergrond is een inventarisatie gestart hoe we naar de toekomst toe de samenwerking, de ontmoetingen en de cohesie kunnen behouden en eventueel op andere manieren georganiseerd kunnen krijgen. Dit traject is in 2015 begonnen waarbij gestart is met het samenbrengen van verenigingen.

We hebben diverse zelfstandige verenigingen die al een belangrijke toegevoegde waarde van het dorp zijn. Een dorp wat iets heeft te bieden vergroot het woongenot, behoudt daarmee hun inwoners  en trekt mensen van buiten aan wat de leefbaarheid in alle facetten ten goede komt. Wel krijgen we signalen dat het voor deze verenigingen moeilijker wordt vrijwilligers te krijgen voor diverse functies, ledenaantallen lopen bij sommige verenigingen terug  door o.a. bevolkingskrimp.

Met deze informatie en kennis hebben we in samenwerking met de Sport Federatie Berkelland (SFB) en een aantal sportverenigingen een inventarisatie gemaakt om te kijken waar we staan en waar we eventueel naar toe willen. Er zijn een aantal werkgroepen gemaakt en er zijn diverse bijeenkomsten geweest om zoveel mogelijk input op te halen. Daarbij hebben we onder anderen het volgende vastgesteld:

 • De verenigingen hebben financieel gezien de begrotingen nog net sluitend.
 • Hier en daar afname leden door te weinig aanwas.
 • Moeilijkheid om vacatures vervuld te krijgen.
 • Het vinden en binden van vrijwilligers.
 • Geen gemeenschappelijke ontmoetingsruimte bijv. op het Asterloo waar vier verenigingen opereren.
 • Herbezinning over financiële baten en lasten die o.a. wordt gegenereerd met het School- en Volksfeest.

Om mensen te boeien en te binden zijn persoonlijke ontmoetingen onontbeerlijk, het bevorderd de saamhorigheid en cohesie van een groep. Een groot voorbeeld hierin zijn de wagengroepen in de diverse buurten. Dit format zou ook van toepassing kunnen zijn op het hele dorp.

Met alle gegevens die we hebben opgehaald en informatie die nog steeds door de bewoners wordt ingebracht probeert de BV een toekomstplan te ontwikkelen. Een toekomstplan die we vervolgens weer aan de bewoners zullen voorleggen.

Dit toekomstplan moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Leefbaarheid in Rekken behouden, c.q. vergroten.
 • Samenwerking en cohesie bevorderen van de onderlinge bewoners en verenigingen.
 • Een goede degelijke financiële onderbouwing.
 • Wat willen we behouden en wat gaan we anders doen.
 • Transparant, goed beargumenteerd.

Het woord dorpshuis / cultuurhuis wordt in de wandelgangen gebruikt. Deze naam heeft haar oorsprong met name vanuit de gemeente. In andere kerkdorpen zijn reeds met gemeentelijke bijdragen dorpshuizen / cultuurhuizen gerealiseerd. Als BV zitten we daarover te brainstormen en te bekijken of en hoe we dit in breder belang in Rekken kunnen bewerkstelligen.

Graag gaan we met een ieder het gesprek aan en hopen wij dat u ons blijft voorzien van input om de goede vervolgstappen te zetten. Het dorp Rekken is van ons allemaal!

,,Kijk niet naar wat Rekken voor je doet, maar bedenk wat je voor Rekken kunt doen.”

Dat is onze boodschap!

 

Belangenvereniging Rekken