Hoofdmenu

Asielopvang Rekken

Stand van zaken azc 17-12-2014

Op verzoek van de commissie azc is maandag 8 december de eerste gemeente fractie op bezoek geweest in Rekken, om van gedachten te wisselen over de eventuele komst van een asielzoekerscentrum in ons dorp. De heren Peter Brugman (fractievoorzitter) en Hans Pelle (raadslid) vertegenwoordigden deze avond de PvdA. Er is constructief met elkaar gesproken, maar de PvdA heeft aangegeven nog geen standpunt in te kunnen en willen nemen. Er ligt nog immer geen officiële aanvraag van het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA).

In navolging op de briefwisseling van de commissie azc met de gemeente Berkelland heeft dinsdag 9 december een gesprek plaatsgevonden tussen afgevaardigden van de commissie en burgemeester Joost van Oostrum. De burgemeester heeft aangegeven het eerste gedeelte van de omgevingsanalyse te hebben afgerond. Op basis van deze analyse is een grove inkadering gemaakt en zijn een aantal uitgangspunten opgesteld welke een leidraad vormen in het gesprek met het COA. De burgemeester stelt dat een asielzoekerscentrum van 750 asielzoekers teveel is voor Rekken. Welk aantal volgens de burgemeester wel reëel is, is niet concreet benoemd. Berkelland werkt alleen mee aan een onderzoek naar huisvesting van asielzoekers binnen de bestaande gebouwen. Hiermee doelt de gemeente op het hoofdgebouw en een aantal woonunits welke in eerste instantie voor een bepaalde tijd zijn geplaatst. Daarbij hangt het aantal te huisvesten asielzoekers af van de optimaal veilige inrichting van de verblijfsruimten. Naast deze drie uitgangspunten heeft de burgemeester nog een zestal uitgangspunten geformuleerd. De volledige lijst vindt u op de website van de gemeente Berkelland. http://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Nieuwsberichten/Nieuws/2014/December/Uitgangspunten_opvang_asielzoekers De eerste onderzoeksresultaten en het standpunt van de gemeente zijn ook naar het COA gecommuniceerd. Desondanks blijft het COA de mogelijkheid voor het openen van een azc in Rekken nog altijd onderzoeken.

Om de omgevingsanalyse te voltooien wil de gemeente nog graag in gesprek met het COA om een aantal vragen te bespreken. De commissie is nogmaals uitgenodigd om ook in gesprek te treden met het COA. Wanneer alle vragen en antwoorden zijn afgewogen zal de gemeente bepalen of en in welke vorm de opvang van asielzoekers in Oldekotte mogelijk is. De afspraken die daarvoor nodig zijn worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. In een bestuursovereenkomst worden afspraken gemaakt over fasering, aantallen, een maximum termijn etc. Conform het convenant, dat de Belangenvereniging van Rekken heeft met de gemeente Berkelland, wordt er advies gevraagd aan de Belangenvereniging. Hiermee worden de rechten van de Belangen Vereniging, als adviesorgaan, erkent!

Op 1 januari wisselt het gebouw Oldenkotte van eigenaar. Het gebouw is vanaf 2015 eigendom van de Rijksgebouwendienst. Burgemeester Joost van Oostrum heeft aangegeven niet te weten of het COA reeds een overeenkomst is aangegaan met het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente verwacht op zijn vroegst in januari een officiële aanvraag van het COA.

Op donderdag 11 december hebben honderden dorpsgenoten en betrokkenen deelgenomen aan de wandeltocht door het donker, die vanaf camping Den Borg rondom Oldenkotte trok. De actie leek even te veranderen in een barre tocht, doordat het flink regende en hagelde. De deelnemers lieten zich niet ontmoedigden en gezamenlijk is getracht te concretiseren wat het betekent wanneer er grote groepen mensen over smalle, onverlichte wegen lopen. We hebben laten zien wat de omvang van honderden mensen extra betekent. Met deze ludieke protest actie heeft Rekken de aandacht weten te trekken, zowel de regionale als landelijke pers heeft over de wandeling bericht. Het was voor de commissie hartverwarmend dat de burgers van Rekken massaal uiting hebben gegeven aan de zienswijze. Door jullie is een duidelijk signaal afgegeven en dat geeft ons energie om de belangen van Rekken op een constructieve manier te blijven behartigen.

In navolging op het eerste fractiebezoek aan het begin van de maand, heeft op donderdag 18 december een tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Ditmaal zijn er afgevaardigden van bijna alle Berkellandse fracties naar Rekken gekomen om met de commissie azc van gedachten te wisselen over de eventuele komst van een asielzoekerscentrum naar ons dorp. Enkel Groenlinks ontbrak tijdens deze bijeenkomst. De fractievoorzitters zien allen de ernst van de vluchtelingen problematiek in en willen dan ook hun sociale verantwoordelijkheid nemen, daarbij wel rekening houdend met Rekken en haar bevolking. Dit maakt dat zij op dit moment, er ligt nog geen officiële aanvraag, geen hard standpunt innemen. De partijen willen bovendien allen de omgevingsanalyse en de uitkomsten van dit onderzoek afwachten. De commissie azc heeft de aanwezigen vooral ingelicht over de huidige stand van zaken, haar zienswijze toegelicht en de politici gevoed met onderbouwde argumentatie tegen de komst van een mega azc. Na afloop van de bijeenkomst hebben verschillende partijen aangegeven graag, ditmaal individueel, in gesprek te blijven met de commissie.