Hoofdmenu

Asielopvang Rekken

Stand van zaken azc 16-10-2014

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Berkelland benaderd om de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte in gebruik te mogen nemen al asielzoekerscentrum. De gemeente heeft toegezegd medewerking te verlenen aan de procedure die hiervoor nodig is. Daarbij heeft de burgemeester aangegeven het belangrijk te vinden dat er binnen het dorp Rekken draagvlak is voor de opvang van asielzoekers.  In navolging op dit verzoek heeft het COA, in samenwerking met de gemeente Berkelland, op woensdag 1 oktober een informatiebijeenkomst georganiseerd in Café Kerkemeijer te Rekken.

Ruim 400 dorpsgenoten hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van het COA. Tijdens deze bijeenkomst heeft burgemeester Joost van Oostrum gesproken, is het COA aan het woord geweest en hebben enkele toeschouwers de microfoon in de hand genomen. Daarnaast heeft de Belangen Vereniging Rekken (BV) 910 handtekening aangeboden aan de burgemeester. Er is één duidelijke boodschap naar voren gekomen; veel rekkenaren zijn tegen de komst van een AZC, met name de grootte is een enorm struikelblok. Tijdens de informatiebijeenkomst is de mogelijkheid gegeven tot opgave voor een commissie. Ongeveer 25 personen hebben gehoor gegeven aan dit verzoek.

Op initiatief van de BV is deze club mensen op woensdag 8 oktober bijeengekomen bij Camping Den Borg. Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn de verschillende standpunten geïnventariseerd en is een kleinere commissie samengesteld met 11 deelnemers. De commissie bestaat uit de volgende personen: Herman Aarnink (voorzitter), Jan Bongers (vicevoorzitter), Peter Jongerling, Eric Rijgwart, Gert Schoenmaker, Fenneke Lammertink, Eliane Salden, Mieke van Aspert-Mos, Merel Jongerling, Hennie Lentink en Diane Kuenen.

De commissie is donderdag 9 oktober voor het eerst samengekomen. Er zijn een aantal doelstellingen geformuleerd, de verschillende partijen zijn geïnventariseerd en een eerste strategie is bepaald. De commissie zal twee paden bewandelen door zowel inhoudelijk als juridisch het gesprek aan te gaan.

Een drietal afgevaardigden van de commissie heeft dinsdag 14 oktober gesproken met burgemeester Joost van Oostrum. Een constructief gesprek, maar toezeggingen werden niet gedaan. De gemeente is in elk geval niet van plan, de aanvraag van het COA om een AZC te openen in Rekken, te gedogen. Daar er in feite nog geen officiële aanvraag ligt zal de commissie voorlopig nog even moeten afwachten. De commissie heeft aangegeven graag in gesprek te blijven.

Aanstaande maandag vindt er een overleg plaats tussen de gemeente Berkelland en het COA. We hopen dat er dan meer duidelijkheid is inzake de plannen van het COA. De volgende vergadering van de commissie staat gepland voor dinsdag 21 oktober.

Wij houden u via deze website op de hoogte: www.info-rekken.nl